Aviso Legal

Obxecto e aceptación

En cumprimento das disposicións do art. 10 da lei 34/2002, do 11 de xullo, sobre servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSI-CE), informase que este sitio web: www.tapiasmariñan.com é propiedade de Pazo Blanco Núñez S.L, en diante, o títular. Este documento está dispoñible para os usuarios/subscritores cos que se pretende informar sobre as condicións de uso do sitio web.

Pazo Blanco Núñez S.L foi adecuado ás demandas da lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, sobre a protección dos datos persoais e garantía de dereitos dixitais (LOPD-GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 sobre a protección das persoas físicas (RGPD), así como a lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSICE ou LSSI).

A navegación por www.tapiasmariñan.com atribúe a condición de usuario/subscritor do mesmo e implica a aceptación completa e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste aviso legal, que pode someterse a modificacións.

Este sitio web foi creado por Pazo Blanco Núñez S.L de modo informativo e para uso persoal de usuarios/subscritores. A través deste aviso legal, preténdese regular o acceso e uso deste sitio web, así como a relación entre o sitio web e os seus usuarios/subscritores.

Accedendo a www.tapiasmariñanan.com aceptanse os seguintes termos e condicións:

 • O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva dos usuarios/subscritores.  
 • O acceso a este sitio web non implica establecer ningún tipo de relación comercial entre Pazo Blanco Núñez S.L e o usuario/subscritor.
 • O acceso e navegación neste sitio web significa aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nel.
 • Pazo Blanco Núñez S.L pode ofrecer servizos que poden conter condicións particulares que, segundo os casos, substitúen, completen e/ou modifican estas condicións e sobre as que o usuario/subscritor será informado en cada caso específico.
 • O usuario está obrigado a facer un uso correcto do sitio web de acordo coas leis, coa boa fe, atendendo a orde pública, o uso do tráfico e en base a este aviso legal. O usuario/subscritor responderá a Pazo Blanco Núñez S.L ou diante de terceiros, de calquera dano que poida ser causado como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.   Responsable do tratamento
 • Identidade da persoa encargada: Pazo Blanco Núñez S.L  
 • Nome comercial: Bodega Tapias Mariñan
 • NIF: B61505830
 • Enderezo: Nacional 525, KM 170, 4 Pazos  
 • Correo electrónico: adegas@tapiasmarinan.com
 • Correo electrónico dos dereitos de arco: tapiasmarinhan@rgpdeu.com  
 • Teléfono: 988.411.693
 • Actividade: adega
 • Rexistro mercantil: volume 30235, folio 72, folla 1 B169460, rexistro 1   CONDICIÓNS DE USO   Estas condicións regulan o uso (incluído o mero acceso) das páxinas web, dentro do sitio web www.tapiasmariñan.com, incluídos os contidos e servizos postos a disposición deles. Toda persoa («usuario/subscritor») que accede ao sitio web www.tapiasmariñan.com acepta someterse ás condicións de uso en vigor en cada momento do portal www.tapiasmariñan.com.   Obxecto de tratamento de datos persoais   Para navegar por www.tapiasmariñan.com non precisa facilitar datos persoais. Para os efectos das disposicións das normas xerais de protección de datos mencionadas anteriormente, os datos persoais enviados a través dos formularios web recibirán o procesamento de datos «usuarios» e/ou «subscritores». Os usuarios e/ou subscritores deste sitio web están comprometidos a cumprir e respectar as disposicións que se ofrecen aquí, así como calquera outra disposición legal que se aplicase. Para o procesamento de datos de usuarios e/ou subscritores, implementaranse todas as medidas técnicas e de seguridade organizativas establecidas na lexislación actual. Neste sitio web, os datos persoais dos usuarios/subscritores son respectados e coidados. Como usuario/subscritor debes saber que os teus dereitos están garantidos. Na declaración de privacidade, explícase que datos persoais se recollen de usuarios/subscritores e como se usan. Os maiores de trece anos poden rexistrarse en www.tapiasmariñan.com como usuarios/subscritores sen o consentimento previo de pais ou titores. No caso de ter menos de trece anos, requírese o consentimento para o procesamento de datos persoais, acceso e uso dos servizos deste sitio web, de pais, titores ou representantes legais, responsables últimos de todos os actos realizados por os menores a cargo. A responsabilidade para determinar o contido concreto ao que o acceso aos menores corresponde a pais, titores ou representantes legais. É por iso que, se acceden incluso a contido apropiado a través de Internet, terán que establecerse mecanismos nos seus ordenadores, en particular programas informáticos, filtros e bloqueos, que permitan limitar o contido dispoñible e, a pesar de que non son infalibles, son de especial utilidade para controlar e restrinxir os materiais aos que os menores poden acceder. En ningún caso se recollerán os datos do menor relativos ca situación profesional, económica ou da intimidade dos demais membros da familia, sen o seu consentimento. Se tes menos de trece anos e accedes a este sitio web sen avisar aos teus pais, non debes rexistrarte como usuario/subscritor. É convinte ler todos os termos antes de facilitar os seus datos persoais neste sitio web. Máis información dispoñible na Política de Privacidade. Compromisos e obrigas dos usuarios   O usuario/subscritor está informado e acepta que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o comezo dunha relación comercial con Pazo Blanco Núñez S.L. Deste xeito, o usuario/subscritor comprométese a usar o sitio web, os seus servizos e contido sen contravir a lexislación actual, a boa fe e a orde pública. Está prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou nocivos, ou que, en todo caso, poidan causar danos ou evitar o funcionamento normal do sitio web. Respecto ao contido deste sitio web, está prohibido: 1) a súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a non ser que se conte ca autorización de Pazo Blanco Núñez S.L, como titular lexítimo. 2) Calquera violación dos dereitos de Pazo Blanco Núñez S.L como titular lexítimo. 3) O seu uso con fins comerciais ou publicitarios. 4) No uso do sitio web www.tapiasmariñan.com, o usuario/subscritor comprometese a non levar a cabo ninguna conducta que pudese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal www.tapiasmariñan.com ou o que impida, de calquera xeito, o uso normal da web. Medidas de seguridade   Os datos persoais comunicados polo usuario/subscritor a Pazo Blanco Núñez S.L poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, asumindo Pazo Blanco Nuñez S.L. as medidas de seguridade que garantan a confidencialidade, a integridade e a calidade da información contida nel de acordo coas disposicións da normativa actual da protección de datos. Non obstante, o usuario/subscritor debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en internet non son completamente fiables e que, polo tanto, Pazo Blanco Núñez S.L non pode garantir a ausencia de malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario/subscritor ou nos seus documentos e ficheiros electrónicos contidos neles, aínda que se dispón de todos os medios necesarios e as medidas de seguridade axeitadas para evitar a presenza destes elementos nocivos. Plataforma de resolución de conflitos   A plataforma de resolución de litixios da Comisión Europea está dispoñible para os usuarios e na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/odr/ Dereitos de propiedade intelectual e industrial   Segundo as disposicións dos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, do dereito de propiedade intelectual, a reprodución, a distribución e a comunicación pública están prohibidos, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte do contido deste sitio web, con fins comerciais, sen a autorización de Pazo Blanco Núñez S.L. O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade de Pazo Blanco Núñez S.L. O usuario sabe e acepta que todo o sitio web, que contén texto, software, contido (incluíndo estrutura, selección, xestión e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas, dereitos de autor e outros lexítimos dereitos, de acordo cos tratados internacionais nos que España forma parte, outros dereitos de propiedade e leis de España. No caso de que un usuario ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, esta circunstancia debe avisar a Pazo Blanco Núñez S.L indicando:
  • Datos persoais do titular dos dereitos supostamente violados ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
  • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa situación na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e a declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información proporcionada na notificación. O sitio web, incluíndo a título enunciativo, pero non limitante, a programación, edición, recompilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, deseños, logotipos, textos, fotografías e/ou gráficos son propiedade do provedor ou, no caso de que fose necesario, ten licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Independentemente do propósito para o que se pretendían, a reprodución total ou parcial, o uso, a distribución e comunicación pública requiren autorización por escrito previo por parte do provedor. Calquera dos usos anteriormente mencionados e non autorizados polo provedor, consideraranse un grave incumprimento dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos alleos o prestador e que poden aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que podería ocorrer con respecto a eles. En calquera caso, o provedor ten a autorización expresa e previa por parte deles. O provedor recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a mención ou aparición no sitio web, da existencia de dereitos ou calquera responsabilidade do provedor sobre eles, así como apoio, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo. Para facer calquer tipo de observación sobre posibles incumprimentos de dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como calquera dos contidos do sitio web, podes facelo a través do correo electrónico. Ligazóns externas   As páxinas da web www.tapiasmariñan.com poden proporcionar ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros como: – Ferramentas – Recursos – Información adicional – Páxinas web de terceiros Exclusión de garantías e responsabilidade legal   Pazo Blanco Núñez S.L non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, os danos de calquera natureza que poida provocar a causa de:
  • falta de dispoñibilidade, mantemento e operación web eficaz, ou os seus servizos e contidos .
  • A existencia de malware, programas maliciosos ou nocivos no contido.  
  • Uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este aviso legal.
  • A falta de lexitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
  O provedor non se fai responsable en ningún caso dos danos que poderían xurdir polo uso ilegal ou inadecuado deste sitio web. O titular está exento de calquer tipo de responsabilidade derivada da información publicada neste sitio web e da falta de dispoñibilidade (caídas) do sitio que, tamén fará paradas periódicas para o mantemento técnico. O titular resérvase o dereito a modificar calquer tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen a obriga de preavisar nin informar aos usuarios/subscritores de tales modificacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do propietario. Desde o sitio web do propietario é posible que sexa redirixido a contidos de sitios web de terceiros. Dado que o titular non sempre pode controlar os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, non asume ningunha responsabilidade por estes contidos. En calquera dos casos, o titular comprometese a retirada inmediata de calquer contido que poida contravir a lexislación nacional ou internacional, moral ou orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao dito sitio web, informando ás autoridades competentes en cuestión . O sitio web do propietario pode conter textos elaborados con fins puramente informativos ou divulgativos que poidan no reflexar o estado actual da lexislación ou a xurisprudencia e que se refiren a situacións xerais. As opinións expresadas nelas non reflicten necesariamente o punto de vista do titular. Non se pode considerar, en todo caso, o contido dos artigos publicados no sitio web do titular. O usuario/subscritor non debe actuar sobre a base da información contida no sitio web do propietario sen recorrer anteriormente aos consellos profesionais correspondentes. 5   O usuario/subscritor comprométese a usar a web de acordo coa lei e este aviso legal, así como coa moral e as boas costumes. Para este propósito, o usuario/subscritor debe absterse de usar a páxina con fins ilícitos ou prohibidos, dereitos e intereses nocivos de terceiros ou que de calquera xeito poden danar, desactivar, sobrecargar, deteriorar ou evitar o uso normal de equipos informáticos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenados en equipos informáticos de calquera provedor. En particular, e de xeito indicativo, pero non exhaustivo, o usuario/subscritor comprometese a non transmitir , difundir ou por en mans de terceiros información, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, software e, en xeral, calquera tipo de material que:
 • sexa contraria, desprecie ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, en tratados internacionais e outras normas actuais;
 • incite ou promova accións criminais, denigrantes, difamatorias, violentas ou, en xeral, vaian contra da lei, moral e orde pública;
 • incite ou promover accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios debido a sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
 • sexa contraria ao dereito a honrar, á intimidade persoal ou familiar ou á imaxe das persoas
 • prexudique a credibilidade do provedor ou de terceiros; e  
 • sexa publicidade ilícita, engañosa ou desleal Lei e xurisdición aplicables

Con carácter xeral as relacións entre Pazo Blanco Núñez S.L cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web están suxeitos a lexislación e xurisdición española e aos tribunais da provincia de Ourense.

Dúas e contacto

No caso de que algún usuario tivese algunha dúbida sobre este aviso legal ou algún comentario sobre o portal www.tapiasmariñan.com, póñase en contacto a través do formulario de contacto. Este aviso legal actualizouse por última vez o 28-07-22.